Kombinasiýa ýygnagynyň korpusy, “Manifold Integration Jigs Fixtures Solution”

Kombinasiýa ýygnagynyň korpusy, “Manifold Integration Jigs Fixtures Solution”

Maşyn ýygnamak, gurnama gurnama

Chli cnc işleýiş bölekleri üçin gaýtadan işlenenden soň, müşderiler tarapyndan üpjün edilýän gurnama çyzgylaryna esaslanyp, maşynlar, gurallar, goldaw komponentleri we ş.m. üçin gurnama hyzmatlaryny berip bileris.Müşderilere wagt tygşytlamaga, zähmeti tygşytlamaga we aladany tygşytlamaga kömek ediň.

Stepdim:

1: Cnc işleýiş böleklerini gaýtadan işlemek çyzgylaryna görä gaýtadan işlemek.

2: surfaceerüsti hazynany tamamlaň.

3: Müşderiler üçin bölekleri ýygnamak üçin çyzgylary ýygnamak.


Jikme-jiklikler

Bellikler

Öňdebaryjy tehnologiýamyz, innowasiýa, özara hyzmatdaşlyk, peýdalar we öňe gidişlik ruhumyz hökmünde, Hytaý OEM China OEM Milling Turning Torna Parts Precision Customized CNC Machining Part, köp ýyllyk iş tejribesi, abraýly gurama bilen bilelikde abadan geljegi gurarys. oňat hilli önümleri we satuwdan öňki we satuwdan soňky hyzmatlary hödürlemegiň möhümdigine düşündik.

Kompaniýamyz “amatly bahalar, ýokary hilli, netijeli önümçilik wagty we satuwdan soň gowy hyzmat” diýip hasaplaýar.Geljekde özara ösüş we peýdalar üçin has köp müşderi bilen hyzmatdaşlyga umyt baglaýarys.Biz bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz.

Kompaniýamyz döredilen gününden başlap, önümi ýokary hilli kompaniýa durmuşy hasaplaýar, önümçilik tehnologiýasyny yzygiderli ösdürýär, önümi ajaýyplaşdyrýar we kompaniýanyň umumy ajaýyp dolandyryşyny yzygiderli güýçlendirýär.Goşmaça kärhana, ynam şol ýere gelýär.Biziň firmamyz, adatça, islän wagtyňyz siziň hyzmatyňyzda.

Gowy hilli Hytaý CNC bölekleri, maşyn bölekleri, kompaniýamyz “innowasiýa, sazlaşyk, toparlaýyn işlemek we paýlaşmak, ýollar, pragmatiki ösüş” ruhuny goldaýar.Bize pursat beriň we başarnygymyzy subut etmekçi.Siziň hoşniýetli kömegiňiz bilen bilelikde siziň bilen ajaýyp geljegi döredip biljekdigimize ynanýarys

Talap:

Müşderiler tarapyndan üpjün edilen çyzgylary ýygnamak, PDF görnüşinde aýdyň bolmaly.

1-nji sorag: Önüm we baha maglumatlary nireden alyp bilerin?
A1: Bize sorag e-poçta iberiň, poçtaňyzy alanymyzda siziň bilen habarlaşarys.
2-nji sorag: Nusgany näçe wagt alyp bilerin?
A2: Aýratyn zatlaryňyza baglylykda, adatça 7 günüň içinde talap edilýär.
3-nji sorag: Sitata üçin haýsy maglumatlar gerek?
A3: Haýyş edýärin, önümiň çyzgysyny PDF-de beriň, STEP ýa-da IGS-de görkezip bilersiňiz
4-nji sorag: töleg şertleri näme?
A4: Töleg depoziti hökmünde 50% -i kabul edýäris, harytlar gutaransoň, çekiňiz üçin surata düşýäris we balansyňyzy töleýärsiňiz. Az mukdarda Paypal-y kabul edýäris, buýruga Paypal komissiýasy goşular.Köp mukdarda T / T ileri tutulýar
5-nji sorag: Harytlary nädip eltip bermeli?
A5: Önümleri kurýer kompaniýasy ýa-da islegleriňize görä iberýäris
6-njy sorag. Söwda kompaniýasy ýa-da zawodmy?
A6: Biz 10-dan gowrak tejribeli inersener we 40-dan gowrak işgäri bolan, takmynan 2000 inedördül metrlik ussahananyň meýdany bolan göni zawod.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Umuman aýdanyňda, ähli taraplardan kanagatlanýarys, arzan, ýokary hilli, çalt eltip bermek we gowy önümçilik stili, indiki hyzmatdaşlygymyz bolar! 5 Stars Londondan Bruk tarapyndan - 2018.06.19 10:42
  "Bazary göz öňünde tutuň, adata hormat goýuň, ylma serediň" diýen oňyn garaýyş bilen kompaniýa gözleg we ösüş üçin işjeň işleýär.Geljekde işewür gatnaşyklarymyz bolar we özara üstünlik gazanarys diýip umyt edýäris. 5 Stars Latwiýadan Mona tarapyndan - 2018.06.05 13:10
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  baglanyşykly önümler

  Sorag ibermek

  Has giňişleýin bilesiňiz gelýärmi?

  Önümlerimiz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda bize ýüz tutuň.

  derňew